Wo ist das Hagel Logo? Wo ist das andere Logo?

Návrh na pojištění plodin 2017: AGRAR ASZ – pojisti se sám!

DŮLEŽITÉ: Počínaje rokem 2015 došlo ke změně podmínek pro poskytování dotace na pojistné – nově je nutno podat žádost o podporu před úhradou pojistného pro příslušný rok!!! (viz Zásady pro program Podpora pojištění na stránkách www.pgrlf.cz)

Obchodní jméno:* IČO:*
Ulice, číslo:* Tel.:*
PSČ:* E-mail:*
Místo:* Okres:*
* Povinná položka

Krupobití a požár

Zájemce navrhuje sjednání pojištění níže uvedených plodin pro případ poškození krupobitím a požárem u Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka, IČ 27609871, se sídlem Praha 6, Střešovická 48, PSČ 162 00 (dále jen „Agra pojišťovna“), pro rok 2017. Zájemce je povinen pojistit všechny plodiny dané skupiny plodin (např. obiloviny + olejniny + okopaniny + atd.) a celou jím v daném roce osetou/osázenou výměru dané plodiny. Přehled zařazení plodin do skupin je zde.

Číslo čtverce (LPIS): Skupina plodin: Výměra:   ha Pojistná částka:   Kč
Kód půdního bloku/dílu (LPIS): Plodina: Výnos:   t/ha Cena:   Kč/t Pojistné:   Kč

Vichřice a záplava

Zájemce navrhuje, aby pro rok 2017 byly pojištěny pro případ poškození vichřicí nebo záplavou v tabulce uvedené a zájemcem vybrané skupiny plodin. Pro případ poškození vichřicí nebo záplavou je možno pojistit pouze dále uvedené skupiny plodin.

Označte, prosím, vybranou skupinu plodin: Celková výměra v ha Pojistná částka Pojistné v Kč

Pojistné

Zájemce si může vybrat z následujících způsobů platby:
Jednorázová platby celého ročního pojistného.
Platbu ročního pojistného ve dvou stejných splátkách. Druhá splátka je splatná do 15.9. Při platbě ve splátkách se roční pojistné zvyšuje o 5%.
Pojistné nebezpečíPojištěná výměra v haPojistná částka v KčPojistné v Kč
Krupobití a požár
Vichřice a záplava
Přirážka při platbě ve splátkách:
Celkové pojistné:
Pojistná smlouva je uzavřena za splnění podmínek stanovených čl. 3 pojistných podmínek pro pojištění „AGRAR ASZ“, tedy přijetím tohoto návrhu Agra pojišťovnou ve lhůtě jednoho měsíce od jeho odeslání. Odpovědnost pojistitele začíná ve 12 hodin třetího dne po dnu připsání předepsaného pojistného na účet Agra pojišťovny. Pokud byla sjednána platba ve splátkách, začíná ručení ve 12 hodin třetího dne po dnu připsání první předepsané splátky na účet Agra pojišťovny. Po zaplacení předepsaného pojistného vystaví Agra pojišťovna neprodleně pojistku. Platnost pojistné smlouvy končí uplynutím pojistného období.

Prohlašuji, že u pojišťovaných skupin plodin pojišťuji jejich celou výměru.
Souhlasím s pojistnými podmínkami pro pojištění „AGRAR ASZ"
Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že odeslání tohoto formuláře je návrhem na uzavření pojistné smlouvy s Agra pojišťovnou, a že součástí uzavírané pojistné smlouvy se v případě přijetí tohoto návrhu Agra pojišťovnou stanou i pojistné podmínky pro pojištění „AGRAR ASZ“, se kterými jsem se seznámil/a. Uvědomuji si, že budu vázán/a nejen pojistnou smlouvou, ale i všemi povinnostmi, které jsou obsaženy v pojistných podmínkách, a že nesplnění povinnosti vyplývající z pojistných podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejíž jsou součástí.